Proffesionneel advies
Vast aanspreekpunt
0165 - 571200

Leverings- en betalingsvoorwaarden van Kraftwell B.V.

 

Artikel 1. Leverings- en betalingsvoorwaarden; koop / verkoop; totstandkoming overeenkomst.

1.1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden liggen ten grondslag aan en maken deel uit van de tussen ons en opdrachtgever gesloten overeenkomst. De voorwaarden zijn ook van toepassing op aanbiedingen c.q. offertes.
1.2. Als bewijs van koop respectievelijke verkoop geldt uitsluitend de schriftelijke orderbevestiging per telefax of e-mailbericht, die wij aan opdrachtgever zenden. Wanneer door opdrachtgever niet binnen 48 uur na de dagtekening van de orderbevestiging wordt geprotesteerd is de inhoud van de orderbevestiging bindend voor de inhoud van de overeenkomst.
1.3. Plaatst opdrachtgever een order tot levering op zodanige korte termijn dat een voorafgaande schriftelijke orderbevestiging niet mogelijk is, dan heeft opdrachtgever na ontvangst van het geleverde de plicht om binnen 24 uur tegen foutleverantie, gebrekkige leverantie, berekende prijs of toepasselijkheid van deze voorwaarden te reclamerenen deze reclame schriftelijk en gemotiveerd per omgaande te bevestigen onder franco retourzending van geleverde. Latere reclame wordt niet geaccepteerd.
1.4. Toepassing van de door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door Kraftwell B.V. van de hand gewezen. Algemene of bijzondere voorwaarden van opdrachtgever zijn uitgesloten in het bijzonder ook voor zover die voorwaarden betrekking zouden hebben op betaling, verrekening of het recht op verpanding of overdracht van vorderingen van Kraftwell B.V. op opdrachtgevers.

 

Artikel 2. Offerte

2.1 Alle offertes, daaronder begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij (ook nog onverwijld na aanvaarding) worden herroepen, tenzij schriftelijk - onder opgave van de termijn - het tegendeel is overeengekomen.
2.2. Indien een orderbevestiging in belangrijke mate afwijkt van de oorspronkelijke offerte - bijvoorbeeld omdat opdrachtgever zijn opdracht sterk afwijkend formuleerde van de offerte - dan zullen wij opdrachtgever in onze orderbevestiging uitdrukkelijk op deze belangrijke afwijking wijzen. Opdrachtgever heeft alsdan een termijn van 2 dagen om schriftelijk de order alsnog te annuleren, bij gebreke waarvan art. 1, lid 3 onverkort van toepassing is.

 

Artikel 3. Monsters

3.1. Eventuele verstrekte monsters gelden als soortmonsters. Afwijkingen in structuur, kleur, gramgewicht, formaat, kwaliteit, afwerking,vochtgehalte etc. worden uitdrukkelijk voorbehouden. Wij hebben het recht ook achteraf voor verstrekte monsters te factureren, eventueel met monsterrabat dan wel het monstermateriaal terug te vorderen, indien geen koop is gevolgd.

 

Artikel 4. Leveringstermijn, afname

4.1. De levertijd wordt, tenzij expliciet anders overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan opdrachtgever aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst, tenzij hij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4.2. Indien tussen ons en opdrachtgever met betrekking tot de levering niets is overeengekomen, wordt een leveringstermijn aangehouden van één maand na orderbevestiging.
4.3. Opdrachtgever is verplicht de uitgevoerde order in ontvangst te nemen, zodra deze door ons wordt aangeboden.
4.4. Bij het geheel of gedeeltelijk opslaan door ons als gevolg van niet afname, komen de opslag- en behandelingskosten voor rekening van opdrachtgever.
4.5. Indien de opdrachtgever een levering niet binnen de overeengekomen termijn afneemt, hebben wij het recht opdrachtgever op de gebruikelijke wijze te factureren, als ware door opdrachtgever afgenomen.
4.6. Wij zijn gerechtigd de verdere uitvoering van onze leveranties op te schorten, zolang cliënt jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeftvoldaan. Dit opschortingrecht geldt tot op het moment dat opdrachtgever zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij wij inmiddels gebruik hebben gemaakt van ons recht tot ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat ons recht op schadevergoeding onverlet.
4.7. De door ons met opdrachtgever gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden uitgevoerd. Afwijkingen van ondergeschikte aard geven opdrachtgever geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding.
4.8 De verkoper is gerechtigd de verkochte producten op elke werkdag tussen 07.00 en 17.00 uur of op een met de koper overeen te komen ander tijdstip, op het overeengekomen afleveradres af te leveren of te doen afleveren.
4.9 Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. De koper moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorg dragen. Voor het lossen van de goederen en het laden van de retourvracht zal de koper voldoende personeel en mechanische hulpmiddelen beschikbaar stellen. De koper zal al het mogelijke doen om de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip, waarop met het lossen van de af te leveren producten kan worden aangevangen, niet langer dan 20 minuten zal bedragen.

 

Artikel 5. Overgang risico, verzending en vervoersrisico

5.1 Het risico voor de te leveren goederen gaat over op het moment dat die goederen ter expeditie gereed staan, ongeacht de wijze van verzending die partijen overeenkomen.
5.2 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerkosten ten laste van de opdrachtgever.
5.3 Het aannemen der goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was.
5.4 Aflevering geschiedt aan de bedrijfsvestiging van opdrachtgever,tenzij anders overeengekomen. Degene die in het bedrijf van opdrachtgeveraanwezig is ten tijde van de levering en de goederen in ontvangst neemt, wordt geacht daartoe bevoegd te zijn, weshalve op onbevoegdheid van betrokkenen kan door opdrachtgever jegens ons geen beroep worden gedaan.
5.5 Bij levering op afroep gaat het risico over, zodra de goederen in ons magazijn t.b.v. opdrachtgever zijn afgezonderd.

 

Artikel 6. Annuleringen

6.1 Indien de opdrachtgever een aanvaarde order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de leverancier alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte en te maken onkosten ( kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en, bij al diende leverancier zulks wenst, de voor de uitvoering van deze order bestemde materialen of halffabricaten te betalen tegen de door de leverancier in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van de leverancier op vergoeding van winstderving, zo mede van de overige uit de annulering van de aanvaarde order voortvloeiende schaden, kosten en interesten.

 

Artikel 7. Reclames, aansprakelijkheid, vrijwaring

7.1 Voor zover een reclame niet direct gemeld dient te worden (zie art.1.3), dient deze schriftelijk te geschieden binnen acht dagen na ontvangst van de goederen. De opdrachtgever die de goederen niet binnen acht dagen na ontvangst op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
7.2 Opdrachtgever dient ons in de gelegenheid te stellen om de aard, omvang en gegrondheid van de klacht ter plaatse vast te stellen.
7.3 Opdrachtgever stelt ons, bij erkenning door ons van de reclame, in de gelegenheid om goed werk in de plaats van ondeugdelijk werk te leveren.
7.4 Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
7.5 Voor alle schade, gevolgschade daaronder ook uitdrukkelijk begrepen,door opdrachtgever geleden en welke direct of indirect voortvloeit uit enig gebrek in een leverantie van ons, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de factuur die betrekkingheeft op de levering c.q. de deellevering waaruit de schade voortvloeit.
7.6 Foutieve opslag door opdrachtgever sluit aansprakelijkheid van ons uit. Bewijslast voor goede opslag rust op opdrachtgever.
7.7 Opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak jegens ons kunnen doen gelden nadat het geleverde of een gedeelte ervan in gebruik is genomen, be- of verwerkt is.
7.8 Opdrachtgever, tenzij deze is aan te merken als consument, vrijwaart ons tegen aanspraken van een derde op vergoeding van enige schade die het gevolg is van een gebrekkig of onoordeelkundig gebruik, be- of verwerking van het geleverde product of gedeelte daarvan. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen de betreffende aanspraken van derden.
7.9 Indien sprake is van een consumentenkoop in de zin van BW 7:5, kan de koper indien het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt,eisen:
a. aflevering van het ontbrekende
b. herstel van het geleverde, mits daaraan redelijkerwijze kan worden voldaan
c. vervanging van het geleverde, tenzij de afwijking van hetgeen overeengekomen te gering is om dit te rechtvaardigen, danwel de zaak na tijdstip dat de koper redelijkerwijs met ongedaanmaking rekening moet houden teniet of achteruit is gegaan doordat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd. Indien de hier bedoelde koper herstel of vervanging vordert zijn wij bevoegd te kiezen tussen vervanging of teruggave van de koopprijs.

 

Artikel 8. Afwijkingen in het geleverde; meer of minder levering

8.1 Voor de beantwoording van de vraag of het geleverde te zeer van hetgeen overeengekomen afwijkt, moet de leverantie in haar geheel worden beoordeeld. Afkeuring kan slechts plaatsvinden als meer dan 20% van het geleverde ongeoorloofde afwijkingen vertoont. Daarbij mag het gramgewicht van het geleverde maximaal 10% afwijken van hetgeen overeengekomen. Eenzelfde percentage is geoorloofd voor afwijkingen in dikte en formaat, doch dit laatste slechts bij ongesneden en gladgesneden formaten. Bij ingevolge schriftelijke opdracht op maat gesneden formaten is een speling van 1 met een maximum van 5 mm toelaatbaar, terwijl dan ook een speling van 1% is toegestaan in de haaksheid van 90 graden, waarbij dit percentage wordt berekend dooruit te gaan van de lengte van een van de zijden gemeten loodrecht erop. Koper draagt alle risico indien hij een mondelinge, derhalve geen schriftelijke opdracht voor het op maat snijden verstrekten hieruit fouten zouden voortkomen.
8.2 Wij hebben het recht bij levering van aanmaakpartijen een hoeveelheid te leveren, welke ten hoogste 10% meer of minder is dan het bestelde kwantum, uiteraard met dienovereenkomstige facturering,zonder recht op compensatie. In afwijking van het bovenstaande is bij levering van aanmaakpartijen papier en karton tot een hoeveelheid van 3.000 kg een afwijking van ten hoogste 20% toelaatbaar.
8.3 Afmetingen van golfkartonnen dozen zijn binnenwerks gemeten, en de maten worden vermeld in de volgorde lengte x breedte x hoogte. Bij platen is de eerst vermelde maat evenwijdig aan de golfrichting (bedoeld is de richting van een golfrug of een golfdal). Op een afmeting is een tolerantie toegestaan van maximaal + of -5 mm.
8.4 Kleine afwijking in kleur van het papier en lettertype en/of kleur bij het bedrukken geven geen recht op reclame

 

Artikel 9. Prijzen, betaling

9.1 De door ons geoffreerde en gefactureerde prijzen zijn strikt netto, exclusief omzetbelasting. Indien tussen het ogenblik van het plaatsen van de order en de uitvoering daarvan belastingen, heffingen of andere lasten van overheidswege worden ingevoerd of verhoogd, danwel onze inkoopprijzen wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd een en ander te berekenen aan koper en is koper gehouden de dienovereenkomstig verhoogde prijs te betalen. Vindt zo’n verhoging plaats binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan heeft een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de bevoegdheid om de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring kosteloos te ontbinden, tenzij sprake is van een wettelijke prijsverhoging. Partijen kunnen in dat geval over en weer geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel geleden schade. Betaling dient te geschieden zonder enige korting of compensatie binnen30 dagen na factuurdatum. Reclames of meningsverschillen van welke aard dan ook geven koper geen recht op uitstel van betaling.
9.2 Bij aflevering in gedeelten geldt een en ander voor elk gedeelte afzonderlijk. Is de koper jegens ons in verzuim met de betaling van enig aan ons verschuldigd factuurbedrag of de tijdige afname van geplaatste orders, dan hebben wij het recht de uitvoering van alle orders van koper op te schorten, totdat koper aan zijn verplichtingen heeftvoldaan.
9.3 Bij betaling na het verstrijken van de in 9.1 bedoelde betalingstermijn,is opdrachtgever een rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum. Deze rente bedraagt 1,5% voor elke maand(of gedeelte daarvan).
9.4 Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wij zijn alsdan gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de ons toekomende rechten als vermeld in de vorige leden van dit artikel onverlet blijven. Alle kosten die wij moeten maken ter incasso van de openstaande bedragen,worden aan opdrachtgever in rekening gebracht. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks meteen minimum van f. 150,-.
9.5 Een betaling strekt eerst in mindering van de incassokosten, vervolgens van de verschuldigde rente en daarna van de hoofdsom. Indien opdrachtgever meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling -met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin - eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de één na oudste factuur,enz.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en zekerheidstelling

10.1 Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ons aan opdrachtgever geleverde of nog te leveren goederen, alsmede ten behoeve van onze eventuele vorderingen voor door ons in het kader van de levering verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen wij van opdrachtgever te vorderen hebben wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met ons gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.
10.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht plaats van de goederen.
10.3 Indien en voor zover door ons geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen ter zake waarvan wij ons de eigendom hebben voorbehouden, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en worden wij, voor zover nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door opdrachtgever gemachtigd onze goederen terug te nemen en is opdrachtgever verplicht ons in dat kader onbelemmerde toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde opslagruimten, een en ander onverminderd ons recht om van opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.
10.4 Ook ingeval van opschorting van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van opdrachtgever hebben wij het in 10.3 omschreven recht.
10.5 Het is opdrachtgever verboden op de door ons geleverde zaken,ongeacht of wij daarvan nog eigenaar zijn, een vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeven van een derde te vestigen.

 

Artikel 11. Emballage

11.1 Kisten, kratten en pallets die afzonderlijk in rekening worden gebracht, kunnen - indien binnen 14 dagen in goede staat franco teruggezonden - tegen de berekende prijs worden teruggenomen, onder aftrek van reparatiekosten, die na retourontvangst nodig mochten blijken.

 

Artikel 12. Clichés, stempels, matrijzen, tekeningen, ontwerpen en stansgereedschappen

12.1 De kosten van clichés, stempels, matrijzen, ontwerpen en stansgereedschappen worden aan de koper doorberekend. Niettegenstaande deze doorberekening worden in de vorige zin genoemde goederen nimmer eigendom van de koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 13. Geschillen

13.1. Op elke aanbieding, offerte, order, orderbevestiging, overeenkomst en rechtshandelingen die daarvan het uitvloeisel zijn, is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Alle geschillen tussen opdrachtgever en ons welke mochten voortvloeien uit de door ons met cliënt gesloten overeenkomst, zullen te onzer keuze worden beslecht door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels, danwel door de bevoegde rechter in het arrondissement van onze plaats van feitelijke vestiging. Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, heeft het recht binnen één maand nadat wij ons schriftelijk jegens hem op het in de vorige zin bepaalde hebben beroepen, voor beslissing van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.